Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι (ΓΛΩ302)

Ανακοινώσεις

ΓΛΩ302-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου
- Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 -

ΟΙ φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΓΛΩ302 (τόσο από το τμήμα της κ. Καμπάκη όσο και από το δικό μου τμήμα) θα πρέπει να συνδεθούν τη Δευτέρα 20/9 και ώρα 14:50 στο παρακάτω λινκ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk2ZGU3YmItMDM5Ni00MjhhLTg5ZjItMGYxOTg2YzkyYzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224ae71912-208d-4d9c-85b5-ef81a9840eb8%22%7d