Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Νομοθεσία για την ηλεκτρονική υγεία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
  • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
  • Αρχή καθορισμένου χρόνου τήρησης των δεδομένων
  • Συγκατάθεση του υποκειμένου
  • Δικαιώματα ενημέρωσης του ασθενούς, πρόσβασης στα δεδομένα του και αντίρρησης επεξεργασίας τους