Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία (Επιλογής) (ακ. έτος 2017-2018)

Γ. Δροσάτος

Περιγραφή

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας μπορούν να οριστούν ως ένα σύνολο από διαδικασίες και υποσυστήματα τα οποία οργανώνονται με σκοπό την δημιουργία πληροφοριών οι οποίες βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και συναλλαγές μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων. Επιπρόσθετα, ενσωματώνουν τη συλλογή δεδομένων, την επεξεργασία, την δημιουργία εκθέσεων και τη χρήση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας μέσω της καλύτερης διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών σε κάθε επίπεδο. Ο απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις των πληροφοριακών συστημάτων στην υγεία που περιλαμβάνουν ένα σύνολο πληροφοριακών προτύπων (όπως το DICOM και το HL7 standard), την διασύνδεση κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, την οργάνωση και υποστήριξη του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του ασθενούς, την εξόρυξη/ανάκτηση/ανάλυση δεδομένων κ

Περισσότερα  

Ενότητες

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση
 • Ανταλλαγή της πληροφορίας - προτυποποίηση και διαλειτουργικότητα
 • Οργανισμοί τυποποίησης
 • Ιατρικά Πρότυπα και Πρότυπα επικοινωνίας

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Νομοθεσία για την ηλεκτρονική υγεία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
 • Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
 • Αρχή καθορισμένου χρόνου τήρησης των δεδομένων
 • Συγκατάθεση του υποκειμένου
 • Δικαιώματα ενημέρωσης του ασθενούς, πρόσβασης στα δεδομένα του και αντίρρησης επεξεργασίας τους

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού συστήματος
 • Διάφορα είδη συστημάτων
 • Αρχιτεκτονικές και υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων
 • Υποσυστήματα οργάνωσης, διαχείρισης χρηστών, αποθήκευσης δεδομένων και υπολογισμών
 • Βασικές συνιστώσες ενός πληροφοριακού συστήματος

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Διεθνής ταξινόμηση νοσημάτων (ICD-10)
 • Συστηματοποιημένη ονοματολογία της ιατρικής (SNOMED CT)
 • Κώδικες Read (NHS Read)
 • Σύστημα ενοποιημένης ιατρικής γλώσσας (UMLS)
 • Άλλες ευρέως διαδεδομένες οντολογίες ιατρικών όρων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Πρότυπο HL7 – Πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων του εξειδικευμένου πεδίου της ιατρικής
 • Πρότυπο DICOM – Πρότυπο αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφοριών ιατρικής απεικόνισης

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (HIS)
 • Κλινικά πληροφοριακά συστήματα (CIS)
 • Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (LIS)
 • Σύστημα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS)
 • Πληροφοριακό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας (ICU)
 • Άλλα βοηθητικά συστήματα

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου
 • Φάκελος πολυμέσων (Multimedia)
 • Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενούς (Electronic Health Record - EHR)
 • Προσωπικός φάκελος υγείας ασθενούς (Personal Health Record - PHR)
 • Συγκριτικές διαφορές του EHR με το PHR

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Διαδικασία κλινικής λήψης απόφασης
 • Επίλυση προβλημάτων μέσω CDSS
 • Δομή των κλινικών συστημάτων υποστήριξης απόφασης
 • Παραδείγματα CDSS συστημάτων στην πράξη

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Τι είναι βάση δεδομένων (DB);
 • Διαχωρισμός μια απλής DB από μια DB με ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα
 • Γιατί είναι αναγκαία η διασύνδεση των αποκεντρωμένων DB;
 • Τεχνικές προκλήσεις (δηλ. διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα), θέματα ασφάλειας πληροφοριών και ιδιωτικότητας
 • Παραδείγματα πραγματοποίησης κατανεμημένων υπολογισμών

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εξοικείωση με έννοιες της εξόρυξης γνώσης (clustering και classification)
 • Εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης στην υγεία
 • Εξοικείωση με έννοιες της ανάκτησης πληροφορίας (precision, recall και top-k ranked relevant results)
 • Εφαρμογές της ανάκτησης πληροφορίας στην υποστήριξη κλινικών αποφάσεων (clinical decision support - CDS) και στην εξατομικευμένη ιατρική (personalized medicine)
 • Αναφορά σε παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Τι είναι το eΗealth;
 • Μετασχηματισμός του eΗealth μέχρι και σήμερα
 • Ο ρόλος του eHealth στη σύγχρονη κοινωνία
 • Mobile health (mHealth)
 • Τεχνολογικές και ηθικές προκλήσεις
 • Παραδείγματα ολοκληρωμένων eHealth συστημάτων και ερευνητικών προγραμμάτων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών (information security)
 • Υπηρεσίες ασφαλείας – εμπιστευτικότητα (confidentiality), ακεραιότητα (integrity), διαθεσιμότητα (availability), πιστοποίηση ταυτότητας (authentication) και μη αποποίηση (non-repudiation)
 • Εισαγωγή σε κρυπτογραφικές έννοιες
 • Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -