Θεωρίες κατάκτησης της Γ2-Παράμετροι που επηρεάζουν τη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ