Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας (ΥΓΛΩ337)

Μαρία Μητσιάκη

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζονται κεντρικά θέματα στην κατάκτηση, την εκμάθηση και τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ ΞΓ). Αναλύεται το περιεχόμενο της διδακτικής της Γ2/ΞΓ, οι παράγοντες ανάπτυξης/υιοθέτησης συγκεκριμένων διδακτικών προσεγγίσεων και ο ρόλος του/της δασκάλου/ας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διασάφηση εννοιών όπως η κατάκτηση και η εκμάθηση της Γ2/ΞΓ, η μητρική, η δεύτερη και η ξένη γλώσσα. Γίνεται, επίσης, αναφορά στη μεθοδολογία της έρευνας για την κατάκτηση μιας Γ2/ΞΓ, στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διδασκαλία της (π.χ. ηλικία, κίνητρα, γνωστικό στιλ, στρατηγικές κ.ά.) και στις βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στον χώρο της κατάκτησης και διδασκαλίας μιας Γ2/ ΞΓ, ενώ παράλληλα οι θεωρίες αυτές αξιολογούνται με βάση εμπειρικά δεδομένα.

            Μετά τη θεωρητική ενίσχυση των φοιτητών/τριών, ακολουθεί το εφαρμοσμένο μέρος, στο οποίο παρουσιάζονται ενδεικτικοί κατάλογοι διδακτέων (syllabi), οι διαθέσιμοι διδακτικοί πόροι με έμφαση στη χρήση ΤΠΕ για τη διδασ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις