Εξόρυξη γνώσης (data mining), ανάκτηση πληροφορίας (information retrieval) και ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Εξοικείωση με έννοιες της εξόρυξης γνώσης (clustering και classification)
  • Εφαρμογές της εξόρυξης γνώσης στην υγεία
  • Εξοικείωση με έννοιες της ανάκτησης πληροφορίας (precision, recall και top-k ranked relevant results)
  • Εφαρμογές της ανάκτησης πληροφορίας στην υποστήριξη κλινικών αποφάσεων (clinical decision support - CDS) και στην εξατομικευμένη ιατρική (personalized medicine)
  • Αναφορά σε παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων