Διασύνδεση και αλληλεπίδραση κατανεμημένων βάσεων ιατρικών δεδομένων (distributed medical databases)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Τι είναι βάση δεδομένων (DB);
  • Διαχωρισμός μια απλής DB από μια DB με ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα
  • Γιατί είναι αναγκαία η διασύνδεση των αποκεντρωμένων DB;
  • Τεχνικές προκλήσεις (δηλ. διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα), θέματα ασφάλειας πληροφοριών και ιδιωτικότητας
  • Παραδείγματα πραγματοποίησης κατανεμημένων υπολογισμών