Συστήματα υποστήριξης απόφασης στην ιατρική (CDSS)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Διαδικασία κλινικής λήψης απόφασης
  • Επίλυση προβλημάτων μέσω CDSS
  • Δομή των κλινικών συστημάτων υποστήριξης απόφασης
  • Παραδείγματα CDSS συστημάτων στην πράξη