Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα υγείας

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού συστήματος
  • Διάφορα είδη συστημάτων
  • Αρχιτεκτονικές και υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων
  • Υποσυστήματα οργάνωσης, διαχείρισης χρηστών, αποθήκευσης δεδομένων και υπολογισμών
  • Βασικές συνιστώσες ενός πληροφοριακού συστήματος