Πληροφορία στον χώρο της υγείας

Αντικείμενα ενασχόλησης:

  • Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση
  • Ανταλλαγή της πληροφορίας - προτυποποίηση και διαλειτουργικότητα
  • Οργανισμοί τυποποίησης
  • Ιατρικά Πρότυπα και Πρότυπα επικοινωνίας