Συνέντευξη σε έναν υποψήφιο εργοδότη (σύνταξη συνοδευτικής επιστολής και βιογραφικού σημειώματος, παρουσία στη συνέντευξη, καλή επαγγελματική επίδοση και δεοντολογία)