ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΓΛΩ 301)

Ανακοινώσεις

Υπενθύμιση για την αυριανή εξέταση
- Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021 -

Παρακαλούμε να συνδεθείτε όλες και όλοι αύριο στις 10:45 ακριβώς στο λινκ: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM2NGM2NmUtYmVkOS00OWQ5LTkwZGUtZWM1ZjM4Y2M0ZGVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224ae71912-208d-4d9c-85b5-ef81a9840eb8%22%7d

για να δοθούν οδηγίες για την εξέταση.

ΠΚΒ-ΜΜ