ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΓΛΩ 301)

Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
- Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 -

Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, σας παρακαλούμε να συνδεθείτε όλοι και όλες την Τρίτη 19/1 και ώρα 18:30 στο link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b9377bb341943ed871ed5fe6df86ba4%40thread.tacv2/1605541321383?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224ae71912-208d-4d9c-85b5-ef81a9840eb8%22%7d

ΠΚΒ-ΜΜ