ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 22.5.
- Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024 -

λόγω φοιτητικών εκλογών την Τετάρτη, το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά τη Δευτέρα 20.5., ώρα 10 πμ που είναι μια ώρα που βολεύει όπως φαίνεται από προσυνεννόηση.

ο σύνδεσμος είναι

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akMZKvI_6PocjJIbouoynCFB-jU23Jv7xq_uwAVNrWj41%40thread.tacv2/1696524536186?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22e5f87270-1dab-4640-b3fa-360e4caf9c4d%22%7d

ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Θα συμμετέχει και η υποψ. διδάκτωρ κ. Σ. Γιαπαντζαλή.