ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / Φ10Υ (TMA123)

Δημήτριος Γεωργίου

Περιγραφή

 

Επίθυρον το σύμβολο του Boston College (Massachusetts, USA) 

«αἰὲν ἀριστεύειν... καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν...» (Ιλιάς Ζ', στ. 208)

 Προαπαιτούμενη για την παρακολούθηση του μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης είναι τη γνώση άλλων μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διδάσκονται στο πρώτο έτος σπουδών. Πραπαιτούμενη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων τόσο της Μαθηματικής Ανάλυσης Μιας ή Περισσοτέρων Μεταβλητών, όσο και τα μαθήματα προγραμματισμού υπολογιστών, που διδάσκονται στο πρώτο έτος. Η κατανόησή της προϋποθέτει την κατανόηση των μαθηματικών σε συνεχείς χώρους. H αριθμητική ανάλυση αναφέρεται σε διακριτούς χώρους και για το λόγο αυτό οδηγεί σε προσεγγίσεις των λύσεων στα προβλήματα που ασχολείται. Σήμερα, με τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ των υπολογιστικών συστημάτων και την εξαιρετική ταχύτητα λειτουργίας των, οι μέθοδοι της Αριθμητικής Ανάλυσης χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη ακρίβεια των προσεγγιστικών λύσεων. Οι επιστήμονε

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Το μάθημα της Αριθμητικής Ανάλυσης αναφέρεται σε ένα σύνολο μεθόδων με τις οποίες προσεγγίζονται οι λύσεις στα τρία είδη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά. Το ευθύ πρόβλημα, το αντίστροφο πρόβλημα και το πρόβλημα της αναγνώρισης. Άναφερόμενοι σε προσεγγίσεις των λύσεων, ενοούμε βεβαίως, ότι οι μέθοδοι της Αριθμητικής Αναλύσεως, επιτρέπουν την ανάπτυξη σφαλμάτων. Η μελέτη των σφαλμάτων αποτελεί αντικείμενο που επίσης ενδιαφέρει την Αριθμητική Ανάλυση. Τέλος, η Αριθμητική Ανάλυση εξετάζει την ευστάθεια των μεθόδων καθώς και τα κριτήρια και την ταχύτητα σύγκλισης που εμφανίζουν, όταν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προβλήματα. Η Αριθμητική Ανάλυση αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Μαθηματικής Επιστήμης, αλλά στηρίζεται στην Μαθηματική Ανάλυση καθώς και στην Συναρτησιακή Ανάλυση. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα να έχουν πολύ καλές γνώσεις των Γενικών Μαθηματικών, που διδάσκονται στα πρώτα έτη του προπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Η διάρθρωση του μαθήματος στις 13 εβδομάδες των πανεπιστημιακών παραδόσεών του βρίσκεται εδώ.

Ενότητες

Στην ενότηττα αυτή παρουσιάζονται αριθμητικές μέθοοδοι για την προσέγγιση της λύσης του προβλήματος Υ=ΑΧ (όπου η είσοδος Χ και και η έξοδος Υ είναι γνωστές και αναζητείται η εκτίμηση του νόμου Α). Προβλήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα είαι η παρεμβολή συναρτήσεων, η επέκταση συναρτήσεων,η προσέγγιση πινάκων με ομοειδής πίνακες και η αντικατάσταση τελεστών.
Με τη βοήθεια παρεμβολικών πολυωνύμων, ή με την αντικατάσταση τελεστών, προσεγγίζονται λύσεις του προβλήματος, όπου είναι γνωστοί η είσοδος x και ο Α, ενώ αγνωστη είναι η έξοδος y. Τέτοια προβλήτα είναι η προσέγγιση των τιμών ολοκληρωμάτων συναρτήσεων μιας ή περισσότερων μεταβλητών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις