ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σκοπός ενότητας: οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν σωστά τα δομικά μέρη μιας έντυπης κριτικής έκδοσης.

Στόχοι γνώσεων: μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

-να αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιστήμης της κριτικής των κειμένων.

- να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σύνταξης μιας κριτικής έκδοσης.

- να αναγνωρίζουν τα δομικά μέρη μιας έντυπης κριτικής έκδοσης (κείμενο, κριτικό υπόμνημα, υπόμνημα πηγών).

- να κατανοούν το κριτικό υπόμνημα και να αντλούν πληροφορίες για το κείμενο.

- να ελέγχουν την εγκυρότητα των πληροφοριών του υπομνήματος πηγών.

Λέξεις –κλειδιά: textus, apparatus criticus, apparatus fontium, σύμβολα κριτικού υπομνήματος, φορείς παράδοσης, στέμμα χειρογράφων.

Περιγραφή: Βασικές έννοιες της επιστήμης της κριτικής κειμένου (constitution textus, recensio, examinatio, αρχέτυπο, υπαρχέτυπο, φορείς παράδοσης, variae lectiones, lectio difficilior, selectio, divinatio, φθορά). Επεξήγηση των βασικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε ένα κριτικό υπόμνημα. Με ποιον τρόπο συμβολίζονται τα χειρόγραφα. Σημασία του υπομνήματος πηγών και τρόπος σύνταξης.

Εκπαιδευτικές τεχνικές: Καταιγισμός ιδεών για ανάδυση προϋπάρχουσας γνώσης. Εισήγηση εμπλουτισμένη με διάλογο. Παρουσίαση διαφανειών με power point. Χρήση φωτοτυπιών με περιεχόμενο κριτικής έκδοσης και διανομή φυλλαδίου με τα σύμβολα του κριτικού υπομνήματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

P. Maas, Κριτική των Κειμένων. Μετάφραση-Σχόλια Ν. Χιονίδη, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1984.

M. L. West, Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων. Μετάφραση Γ. Παράσογλου, εκδ. «Δαίδαλος», Αθήνα 1989.