Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Κεφ. 1: Βασικές έννοιες αξιοπιστίας

Κεφ. 3: Βασικές συναρτήσεις αξιοπιστίας

Κεφ. 4: Κατανομές αξιοπιστίας (έως και την σελ. 141 παρ. 4.8)

Κεφ. 5: Αξιοπιστία συστημάτων απλής μορφής

Κεφ. 6: Αξιοπιστία σύνθετων συστημάτων

Κεφ. 7: Η διαδικασία της συντήρησης (εκτός από την σελ. 295 παρ. 7.5 έως και την σελ. 303)

Τέλος σημειώνεται ότι, στην ύλη περιλαμβάνονται και οι εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και το περιεχόμενο των διαφανειών που βρίσκονται στο eclass για αυτές.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με έννοιες όπως:

-Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα τεχνικού συστήματος

-Τρόποι υπολογισμού αξιοπιστίας

-Συντήρηση τεχνικού συστήματος

-Πολιτικές συντήρησης

-Θεωρία αποκατάστασης βλαβών

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Αξιοπιστία και συντήρηση τεχνολογικών συστημάτων, Ι. Λ. Μπακούρος, εκδόσεις Σοφία, ISBN 978-960-6706-22-6

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός (ΤΒ) του μαθήματος "Αξιοπιστία και συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων" καθορίζεται με βάση την γραπτή εξέταση του στις τακτικές εξετάστικές περιόδους (Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου).

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. John Moubray (2004), “Reliability-centered Maintenance”, Industrial Press, USA

2. Ebeling, C. (2005), "An Introduction to Reliability and Maintainability Enfineering", Waveland Press