Περιεχόμενο ΜαθήματοςΠεριγραφή

Αρχές οργάνωσης και διοίκησης. Δασικές βιομηχανίες της χώρας μας και χωροταξική τους κατανομή. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε μια επιχείρηση. Διασφάλιση ποιότητας.

Σκοπός μαθήματος

Η εισαγωγή των φοιτητών σε γενικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και ειδικότερα των βιομηχανιών ξύλου.

Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

οργανώνουν μια δραστηριότητα, ειδικότερα την παραγωγική δραστηριότητα στην βιομηχανία του ξύλου.

αντιλαμβάνονται τους κανόνες που διέπουν τη διοίκηση, σχέση ηγεσίας εργαζόμενου, τρόποι επικοινωνίας και αύξησης της παραγωγικότητας.

τι σημαίνει διασφάλιση ποιότητας και ποια είναι τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Τρόπος διδασκαλίας

4α. Διαλέξεις 65%

4β. Ασκήσεις – Εργαστήρια 35%

Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα        Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1η         Εισαγωγικές έννοιες για τις επιχειρήσεις.

2η         Δραστηριοποίηση Δασικών βιομηχανιών στη χώρα μας.

3η         Οργάνωση και διοίκηση ως μέσο ενεργοποίησης των επιχειρήσεων

4η         Η έννοια και η φύση του προγραμματισμού.

5η         Λήψη αποφάσεων.

6η         Αρχές της οργάνωσης

7η         Αρχές της διοίκησης. Ανάθεση δραστηριοτήτων.

8η         Στελέχωση και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.

9η         Διαδικασίες αξιοποίησης προσωπικού.

10η       Ηγεσία. Χαρακτηριστικά και η αναγκαιότητα ηγέτη.

11η       Αποτελεσματική επικοινωνία.

12η       Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού ελέγχου.

13η       Διασφάλιση ποιότητας. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Πρόγραμμα εργαστηρίων

Εβδομάδα        Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1η – 10η     Ασκήσεις μελέτης και προβληματισμού σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση.

11η – 13η   Σύνθεση, παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους φοιτητές) σχετικά με τη οργάνωση και διοίκηση.

Ανθρώπινο Δυναμικό Διδάσκων: Ταμπάκης Στυλιανός

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΑξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι

Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι

Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Όχι

Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

Συμπληρωματικά ΣτοιχείαΔιδακτικές μονάδες 3 (ECTS)

θεωρία: 2                     Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1                     Διδακτικές μονάδες: 3

ΒοηθήματαΧρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

Συγγράμματα

α) Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α., 2002. Οργάνωση και Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.

β)  Πάντα Μ. και Καραγιάννης Στ., 1997. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα.