Περιεχόμενο ΜαθήματοςΠεριγραφή

Ιστορική εξέλιξη του διεθνούς περιβαλλοντικού δίκαιου και του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, Προστασία περιβάλλοντος κατά το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο. Προστασία περιβάλλοντος κατά το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο. Εθνικό δίκαιο περιβάλλοντος.

Σκοπός μαθήματος

Να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε βασικές έννοιες του δίκαιου περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:

να αντιληφθούν βασικές έννοιες δίκαιου περιβάλλοντος

να αντιληφθούν την διεπιστημονικότητα του προβλήματος της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την ανάγκη συνεργασίας των επιστημόνων κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τρόπος διδασκαλίας

4α. Διαλέξεις 65%

4β. Ασκήσεις – Εργαστήρια 35%

Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα        Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1η      Ιστορική εξέλιξη του δίκαιου περιβάλλοντος

2η      Γενικές έννοιες δίκαιου περιβάλλοντος

3η      Πηγές του δικαίου περιβάλλοντος.

4η      Κύρια χαρακτηριστικά του δίκαιου περιβάλλοντος.

5η      Νόμος 1650/86

6η      Δίκαιο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος – Προστατευόμενες περιοχές.

7η      Δίκαιο για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

8η      Δίκαιο για την διαχείριση και προστασία των υδάτων.

9η      Δίκαιο για την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων.

10η    Δίκαιο για την διαχείριση τοξικών και άλλων αποβλήτων.

11η    Δίκαιο για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

12η    Δίκαιο για την προστασία από την πολεοδομική ανάπτυξη και το θόρυβο.

13η    Η περιβαλλοντική νομοθεσία στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα εργαστηρίων

Εβδομάδα        Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1η – 8η    Ασκήσεις μελέτης του Περιβαλλοντικού Δίκαιου μέσα από τη νομολογία για διάφορα θέματα (ομαδικά από τους φοιτητές).

9η – 13η  Σύνθεση, παρουσίαση (ατομικά από τους φοιτητές) και συζήτηση θεμάτων σχετικά με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο.

ΒοηθήματαΧρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point

Συγγράμματα

α) Παναγόπουλου Θ. Ι., 2004. Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δ΄ έκδοση. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα.

β) Μιχαλοπούλου Χ., 2004. Νομοθεσία για το Περιβάλλον. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Ανθρώπινο ΔυναμικόΔιδάσκοντες: Σούτσας Κωνσταντίνος και Ταμπάκης Στυλιανός

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΑξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι

Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι         

Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Όχι

Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

Συμπληρωματικά Στοιχεία Διδακτικές μονάδες 5 (ECTS)

Θεωρία: 2                    Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1                     Διδακτικές μονάδες: 3