Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης Ι (ΓΛΩ302)

Ανακοινώσεις

Εξετάσεις ΓΛΩ302 (Επί πτυχίω)
- Κυριακή, 07 Φεβρουαρίου 2021 -

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα δώσουν το μάθημα να συνδεθούν μέσω teams στις 10:45 ακριβώς στον παρακάτω σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9926f8ca3bbe4d6ab2b0c98b1616f07b%40thread.tacv2/1612716475358?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224ae71912-208d-4d9c-85b5-ef81a9840eb8%22%7d

Αφού δοθούν διευκρινίσεις, θα ξεκινήσει η εξέταση μέσω eclass.

ΠΚΒ-ΜΜ