Γενική Γλωσσολογία (ΓΛΩ301)

Ανακοινώσεις

ΓΛΩ301-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου
- Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 -

ΟΙ φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΓΛΩ301 (τόσο από το τμήμα της κ. Καμπάκη όσο και από το δικό μου τμήμα) θα πρέπει να συνδεθούν την Πέμπτη 16/9 και ώρα 10:50 στο παρακάτω λινκ: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY1MWRjNjItNGI5OS00ODY2LWI0NDctZDJmOWUyNzA4OWRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224ae71912-208d-4d9c-85b5-ef81a9840eb8%22%7d

ΜΜ