Δομημένος Προγραμματισμός

Ελ. Κατσίρη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C και περιλαμβάνει την εισαγωγή στη γλώσσα C καθώς και τη μετάφραση-σύνδεση και εκτέλεση προγραμμάτων. Επίσης, διδάσκονται οι έννοιες των μεταβλητών, των σταθερών, των τελεστών καθώς και οι εκφράσεις. Διδάσκονται και επεξηγούνται οι εντολές ελέγχου, οι συναρτήσεις, η έννοια της αναδρομής, οι βασικές έννοιες και εντολές των αρχείων, οι δείκτες και οι πίνακες καθώς και οι δομές και οι ενώσεις.

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός υπολογιστών, γλώσσα C, εκτέλεση προγραμμάτων, συναρτήσεις, πίνακες, δείκτες, αναδρομή, δομές, ενώσεις, αρχεία, παραδείγματα προγραμμάτων

Ενότητες

Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες - Το πρώτο πρόγραμμα σε C

Οι μεταβλητές, οι σταθερές, οι τελεστές και οι εκφράσεις, εντολές εισόδου/εξόδου

Λήψη αποφάσεων - Βρόχοι επανάληψης

Δήλωση, Κλήση συναρτήσεων, της C και του χρήστη

Έννοιες των δεικτών (pointers) και εφαρμογές πινάκων (arrays)

Περιγραφείς αρχείων, δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή σε αρχείο.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις