Κρυπτογραφία 2016-17, 2018-19

Γεώργιος Δροσάτος

Περιγραφή

Η κρυπτογραφία είναι η επιστήμη που μελέτα τρόπους κωδικοποίησης μηνυμάτων με σκοπό την απόκρυψη του περιεχόμενου τους. Τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η χρήση μαθηματικών τεχνικών για την διασφάλιση βασικών λειτουργιών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα δεδομένων, η μη αποποίηση και η πιστοποίηση. Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει του φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές της κρυπτογραφίας, με έμφαση στην αλγοριθμική/υπολογιστική διάστασή τους και στην πρακτική εφαρμογή τους.

Κωδικός: TMA547
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ενότητες

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγή
  • Αντικείμενο και στόχοι της κρυπτογραφίας
  • Διαχωρισμός των εννοιών κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης
 • Ιστορική αναδρομή
  • Κλασικά κρυπτοσυστήματα μετάθεσης και αντικατάστασης
  • Κρυπτοσυστήματα του Καίσαρα, Affine και Vigenère
 • Τέλεια μυστικότητα και επίπεδα ασφαλείας
  • Θεμελίωση της τέλειας μυστικότητας του Shannon
  • On time pad (Vernam, 1917)
  • Επίπεδα ασφαλείας

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Διαιρετότητα, ΜΚΔ και πρώτοι αριθμοί
 • Θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής και συνάρτηση φ του Euler
 • Αριθμητική modulo
 • Αλγόριθμος Ευκλείδη
 • Κυκλική ομάδα, γεννήτορες, δακτύλιοι και σώματα
 • Μικρό Θεώρημα Fermat
 • Έλεγχος πρώτων αριθμών: Fermat test
 • Κινέζικο θεώρημα υπολοίπων
 • Η δομή της ομάδας Z*p και U(Zpq)
 • Τετραγωνικά υπόλοιπα (Quadratic residues)
 • Ευεπίλυτα και δυσεπίλυτα αριθμοθεωρητικά προβλήματα

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Αλγόριθμος Ευκλείδη
 • Αλγόριθμος επαναλαμβανόμενου τετραγωνισμού
 • Αλγόριθμοι ελέγχου πρώτων αριθμών
 • Αλγόριθμοι παραγοντοποίησης
 • Γεννήτριες τυχαίων αριθμών

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Κρυπτοσυστήματα ροής (Stream ciphers)
  • RC4
  • LFSRs
 • Κρυπτοσυστήματα Block Ciphers
  • Data Encryption Standard (DES)
  • Advance Encryption Standard (AES):  Rijndael
 • Τρόποι λειτουργίας των Block Ciphers (operation mode)
  • ECB, CBC, CFB, OFB, CTR
 • Σύγκριση Stream και Block ciphers

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγή στα κρυπτοσυστήματα δημοσίου κλειδιού(ή ασύμμετρα κρυπτοσυστήματα)
 • Κατηγορίες κρυπτογραφικών επιθέσεων
  • Ciphertext Only Attack (COA)
  • Known Plaintext Attack (KPA)
  • Chosen Plaintext Attack (CPA)
  • Chosen Ciphertext Attack (CCA)
 • Εξηγώντας την ασυμμετρία (explaining asymmetry)
 • Κρυπτοσύστημα RSA
 • Κρυπτοσύστημα ElGamal
 • Κρυπτοσύστημα Paillier

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγή στις συναρτήσεις σύνοψης
 • Hash functions: MD5 και SHA-1,2,3
 • Reversing hash functions
 • Παραδείγματα εφαρμογών hash functions
  • Σχήματα δέσμευσης
  • Ρίψη νομίσματος
  • Timestamping & Copyrights
  • Ασφαλής αποθήκευση κωδικών
 • Άλλες ασφαλέστερες hash functions για αποθήκευση κωδικών
 • Δένδρα Merkle

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγή στις ψηφιακές υπογραφές
 • Βασική αρχή λειτουργίας (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα)
 • Ψηφιακές υπογραφές RSA
  • Επίθεση Χωρίς Μήνυμα
  • Επίθεση Επιλεγμένων Μηνυμάτων
 • Ψηφιακές υπογραφές RSA - FDH (Full Domain Hash)
  • Σύγκριση με τις αδυναμίες των βασικών υπογραφών RSA
 • Σχήμα υπογραφής ElGamal
  • Επίθεση επανάληψης κλειδιού
 • Πρότυπο ψηφιακής υπογραφής (Digital Signature Standard - DSS)
 • Υποδομή δημοσίου κλειδιού (PKI)
  • Αρχές πιστοποίησης (Certification Authorities - CAs)
  • Ανάκληση πιστοποιητικών
 • Άλλα σχήματα υπογραφών
  • Υπογραφές μιας χρήσης
  • Τυφλές υπογραφές (blind signatures)
  • Αδιαμφισβήτητες υπογραφές (undeniable signatures)
  • Υπογραφές Fail-Stop

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Αντιμεταθετική ιδιότητα (commutative property) του ElGamal
 • Ομομορφική κρυπτογράφηση (Homomorphic encryption)
 • Μερικώς ομομορφική κρυπτογράφηση (Partially homomorphic encryption)
  • Unpadded RSA
  • ElGamal
   Παράδειγμα: Nearest doctor problem (NDP)
  • Paillier
   Παράδειγμα: NoiseTubePrime System
 • Πλήρης ομομορφική κρυπτογράφηση (Fully homomorphic encryption)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Διανομή απορρήτων (secret sharing)
  • Εφαρμογή: Threshold decryption
 • Ασφαλής υπολογισμός πολλών συμμετεχόντων (secure multi-party computations)
  • Το πρόβλημα των εκατομμυριούχων (millionaires problem)
  • Ανταλλαγή μυστικών (exchange of secrets)
  • Μη-συνειδητή μεταφορά (oblivious transfer)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγή στις αποδείξεων μηδενικής γνώσης
 • Διαλογικά συστήματα αποδείξεων
  • Ορισμός
  • Βασικές ιδιότητες
  • Παραλλαγές μηδενικής γνώσης
 • Παραδείγματα αποδείξεων μηδενικής γνώσης
  • Σ-πρωτόκολλα
  • Γνώση DLOG: Το πρωτόκολλο του Schnorr
  • Ισότητα DLOG: Το πρωτόκολλο Chaum Pedersen
 • Μη διαλογικές αποδείξεις
  • Non-interactive Schnorr
  • Schnorr Signatures

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Anonymizing Network: TOR
  • Βασική αρχή λειτουργίας
  • Υποστήριξη hidden services
 • Ηλεκτρονικό χρήμα - Bitcoin
  • Τι είναι το Bitcoin;
  • Συναλλαγές
  • Bitcoin wallet
  • Ιστορία του Bitcoin
  • Blockchain
  • Mining
  • Η οικονομία του Bitcoin

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -