ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Γεώργιος Νικολάου

Περιγραφή

Αρχές ασφάλειας και αίτια ατυχημάτων πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Διάχυση ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον από τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων και συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Διάχυση ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον από πυρηνικά ατυχήματα. Κώδικες προσομοίωσης λειτουργίας αντιδραστήρων και επιπτώσεων από πυρηνικά ατυχήματα. Στρατηγικές διαχείρισης πυρηνικών καταλοίπων. Αντιδραστήρες III και IV γενιάς. Το διεθνές πρόγραμμα σύντηξης ITER για παραγωγή ενέργειας. Τύποι αντιδραστήρων παραγωγής ενέργειας με σύντηξη

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)

Αρχές ασφάλειας και αίτια ατυχημάτων πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Διάχυση ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον από τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων και συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και από πυρηνικά ατυχήματα. Κώδικες προσωμοίωσης λειτουργίας αντιδραστήρων και επιτπώσεων από πυρηνικά ατυχήματα. Αντιδραστήρες III και IV γενιάς. Στρατηγικές διαχίρησης πυρηνικών καταλοίπων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις