ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι

Δήμητρα Γκιργκινούδη

Περιγραφή

ΜΑΘΗΜΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Περίγραμμα ύλης

 

Πλεγματικές ταλαντώσεις – φωνόνια – θερμικές ιδιότητες. Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα: ενεργειακές καταστάσεις, ενέργεια Fermi, πυκνότητα καταστάσεων, στατιστική  Fermi-Dirac, ειδική θερμότητα – ηλεκτρική αγωγιμότητα – θερμική αγωγιμότητα μεταλλικών υλικών, εκπομπή ηλεκτρονίων. Ενεργειακές ταινίες: μοντέλο σχεδόν ελεύθερου ηλεκτρονίου, ενδοχασματικές καταστάσεις, ζώνες Brillouin, ενεργειακές ταινίες στα μέταλλα-ημιαγωγοί-μονωτές, ενεργός μάζα, θετική οπή, πυκνότητα καταστάσεων σε μια ενεργειακή ταινία, ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, δυναμική ηλεκτρονίων. Ημιαγωγοί: ενεργειακές ταινίες: ταινία αγωγιμότητας και ηλεκτρόνια, ταινία σθένους και οπές, άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα. Ομογενείς ημιαγωγοί: στάθμη Fermi, συγκεντρώσεις φορέων n, p. Εξωγενείς ημιαγωγοί σε θερμοδυναμική ισορροπία: δότες-αποδέκτες, στάθμη Fermi-συγκεντρώσεις φορέων. Ιδιότητες μεταφοράς: ευκινησία-αγωγιμότητα, σκέδαση φορέων, ρεύμα αγωγιμότητας-ρεύμα διάχυσης, δημιουργία  κ

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Συγγράμματα 1. Εισαγωγή στη φυσική της στερεάς κατάστασης Richard H. Bube , Μετάφραση Γ. Θεοδώρου, Αθήνα  1995

 

2. C. Kittel, Εισαγωγή στη φυσική στερεάς κατάστασης

Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων   Σημειώσεις στο e-class

 

 Βιβλιογραφία 1.S. O. Kasap,  Αρχές ηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων, Παπασωτηρίου, δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2004 2.B. G. Streetman, S. Banerjee,  Solid State Electronic Devices,Prentice Hall, UK, 2000, McGraw Hill, NY, 2002 3. S. M. Sze,  Semiconductor Devices, Physics and Technology,  Wiley, NY, 1985 4.P. S. Kireev, Semiconductor Physics,  Mir, Moscow, 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις