Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος

Ηλίας Κοσματόπουλος - Ιωάννης Μπούταλης

Περιγραφή
Το μάθημα αναφέρεται στη μοντέρνα θεωρία ΣΑΕ, η οποία βασίζεται στην περιγραφή των συστημάτων στο χώρο των καταστάσεων. Τα θέματα που καλύπτονται είναι: Περιγραφή στο χώρο καταστάσεων, εναλλακτικοί τρόποι πραγματώσεων και μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων κατάστασης γραμμικών συστημάτων. Θέματα ευστάθειας, κατά Lyapunov ευστάθεια γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων. Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα συστημάτων. Αλγεβρικές τεχνικές σχεδίασης ΣΑΕ (τοποθέτηση πόλων, αποσύζευξη εισόδω εξόδων, σχεδιασμός παρατηρητών κατάστασης). Εισαγωγή στα συστήματα διακριτού χρόνου (ΣΔΧ)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις