Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Σούτσας Κωνσταντίνος και Ταμπάκης Στυλιανός

Περιγραφή

Ιστορική εξέλιξη του διεθνούς περιβαλλοντικού δίκαιου και του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος, Προστασία περιβάλλοντος κατά το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο. Προστασία περιβάλλοντος κατά το δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο. Εθνικό δίκαιο περιβάλλοντος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -