Ειδικά Θέματα Γεωργικών Εφαρμογών (ECO1016)

Χρήστος Καρελάκης-Έλενα Ράπτου

Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν θέματα που αφορούν:

  1. To ρόλο των γεωργικών εφαρμογών και τη συμβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη.
  2. Την παρουσίαση και την ανάλυση σύγχρονων γεωργικών εφαρμογών που ενισχύουν την έρευνα και την καινοτομία.

Ημερολόγιο