Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς (ECO0014)

Ελενα Ραπτου

Περιγραφή

Λήψη αποφάσεων, γεωργοοικονομική έρευνα και έρευνα αγοράς. Περιεχόμενο και ρόλος της γεωργοοικονομικής έρευνας και της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Στάδια εμπειρικής έρευνας. Σχεδιασμός έρευνας και εφαρμογή. Είδη σχεδίων έρευνας. Δευτερογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης δευτερογενών δεδομένων – Κατηγορίες δευτερογενών δεδομένων. Πρωτογενή δεδομένα – Μέθοδοι συγκέντρωσης πρωτογενών δεδομένων. Απογραφή – Δειγματοληψία – Μέθοδοι δειγματοληψίας – Καθορισμός μεγέθους δείγματος – Επιλογή δείγματος. Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας. Ποσοτική έρευνα – Σχεδιασμός ερωτηματολογίου ποσοτικής έρευνας. Μετρήσεις μεταβλητών – Επίπεδα μέτρησης – Κλίμακες/Είδη κλιμάκων – Εγκυρότητα – Αξιοπιστία. Πινακοποίηση στατιστικού υλικού. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς. Ειδικά θέματα έρευνας αγοράς για αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις