Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων (ECO0016)

Χρήστος Καρελάκης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει στόχο να δώσει μια λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα που αφορά έννοιες του διεθνούς εμπορίου και σχετίζονται με την κλασσική θεωρία του διεθνούς εμπορίου, τα μέσα εμπορικής πολιτικής και προστατευτισμού, το θεσμικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής, την οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, και την εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλεόν, στόχος του μαθήματος είναι η λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση των μέτρων και των μορφών Αγροτικής Πολιτικής που εφαρμόζονται στην ΕΕ, τις επιπτώσεις των μέτρων αυτών, τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη σχέση της με το διεθνές εμπόριο.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0016

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9 ο

ΤΙΤΛΟ ΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις καιΕργαστηριακές Ασκήσεις

4

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-        

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

Περισσότερα  
Περιεχόμενο μαθήματος

Η παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου, Απόλυτο-συγκριτικό πλεονέκτημα, Συγκριτικό πλεονέκτημα και παραγωγικότητα εργασίας, Όροι εμπορίου, Θεώρημα Heckser-Ohlin, Εξισωτικές επιδράσεις εμπορίου, Μέσα εμπορικής πολιτικής, Θεώρημα Posner-Vernon, Δασμοί και προστασία, Θεσμικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής μεταπολεμικά, GΑΤΤ, Οικονομική ενοποίηση, Οικονομική ενοποίηση στην Ευρώπη, Κίνα: οικονομική ανάπτυξη και εκδυτικοποίηση.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοούν βασικές έννοιες του διεθνούς εμπορίου και να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με την παραδοσιακή θεωρία του διεθνούς εμπορίου και τις εξελίξεις.
  • Να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα εννοιών που αφορούν τον προστατευτισμό

Να μπορέσουν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου, τις επιδράσεις της οικονομικής ενοποίησης και τον οικονομικό μετασχηματισμό διαφόρων χωρών.

Βιβλιογραφία
  • Paul Krugman and Maurice Obstfeld, Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση 2011, Εκδόσεις Κριτική AE,
  • Γ.Μ Αγιομυργιανάκης, Μ. Βλάσσης, Η. Thompson, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις -, Έκδοση 2006, Εκδόσεις RosiliI SBN960-7745-16-7.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά διάρκεια του μαθήματος

Μέθοδοι διδασκαλίας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)
  • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακές Ασκήσεις

0

Βιβλιογραφική εργασία

15

Αυτοτελής Μελέτη

71

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτουεργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου και εξετάσεις προόδου στη διάρκεια του εξαμήνου.

Διδάσκοντες

Χρήστος Καρελάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις