Εισαγωγή στη Γεωπονία (B0001)

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
Περίγραμμα+Παράρτημα Μαθήματος

 

 

 

 

                        

                        ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Εισαγωγή – Περιεχόμενο μαθήματος – Δομή μαθήματος
 2. Γεωργία και γεωργική παραγωγή
 3. Ιστορική εξέλιξη της Γεωργίας σε διεθνές επίπεδο
 4. Εξέλιξη και προοπτικές της Γεωργίας στην Ελλάδα
 5. Φυτική και ζωική παραγωγή
 6. Επίδραση της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα
 7. Κλάδοι γεωπονικής επιστήμης και ο ρόλος του γεωπόνου
 8. Επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος
 9. Οικονομική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας
 10. Η έννοια της αγροτικής ανάπτυξης
 11. Σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων
 12. Σύγχρονες εξελίξεις στην Αγροτική Πολιτική
 13. Οικονομική κρίση και ελληνική γεωργία
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Η εισαγωγή των φοιτητών στα αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης και η κατανόηση του ρόλου του Γεωπόνου στη σύγχρονη Γεωργία

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις