Αγροτική Πολιτική

Χρήστος Δ. Καρελάκης

Περιγραφή

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECO0011

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6 ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις

5

5

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-        

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://www.agro.duth.gr/undergraduate/program/ECO0011.shtml

 

Τρόπος επικοινωνίας: Κατόπιν συνεννοήσεως με email

Περιεχόμενο μαθήματος

Μέτρα και Μορφές Αγροτικής Πολιτικής, Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων στην ΕΕ, Φορείς αγροτικής πολιτικής, Σχεδιασμός πολιτικής αγροτικών προϊόντων, Επιπτώσεις της πολιτικής αγροτικών προϊόντων, Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν και να αναπαράγουν θεωρίες και έννοιες που αφορούν επιδράσεις και εξελίξεις αγροτικών πολιτικών και ειδικότερα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Κατανοούν και να αναγνωρίζουν εθνικές ή διεθνείς επιδράσεις που έχουν διαφορετικά μέτρα ή καθεστώτα αγροτικής πολιτικής σε διάφορους εμπλεκομένους φορείς.

Μέθοδοι διδασκαλίας

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην αίθουσα διδασκαλίας

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

§  Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (power point, video)

§  Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσωτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Εξαμήνου

Διαλέξεις

49

Εργαστηριακές Ασκήσεις

0

Βιβλιογραφική εργασία

20

Αυτοτελής Μελέτη

56

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας

ανά πιστωτική μονάδα)

 

125

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στην θεωρία του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις