Μακροοικονoμική Ανάλυση (ECO0004)

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
Περίγραμμα+Παράρτημα Μαθήματος

  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Εισαγωγή.
 2. Συναρτήσεις κατανάλωσης και αποταμίευσης.
 3. Συνάρτηση επενδύσεων.
 4. Προσδιορισμός εισοδήματος ισορροπίας: Χωρίς κρατική παρέμβαση, με κρατική παρέμβαση
 5. Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή (επενδύσεων, κρατικών δαπανών και φορολογίας).
 6. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.
 7. Σύγκριση μονεταριστικής και κεϋνσιανής σχολής.
 8. Η αγορά χρήματος, ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου.
 9. Οι καμπύλες IS-LM.
 10. Προσδιορισμός του εισοδήματος σε ανοιχτή οικονομία (τιμή συναλλάγματος, αγορά προϊόντος και χρήματος, εισόδημα ισορροπίας).
 11. Σύγχρονες οικονομικές θεωρίες
 12. Ειδικά θέματα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.
 13. Επανάληψη-Ασκήσεις

Ημερολόγιο