Αγροτική (Γεωργική) Οικονομία (Β0035)

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
Περίγραμμα+Παράρτημα Μαθήματος

 

 


 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Εισαγωγή. Η νέα γεωργία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον: Τάσεις και χαρακτηριστικά.
 2. Αγροτική οικονομία και αγροτική ανάπτυξη.
 3. H Ελληνική γεωργία: Χαρακτηριστικά, εξέλιξη και προοπτικές
 4. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων και το αγροτικό πρόβλημα.
 5. Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς αγροτικών προϊόντων
 6. Αρχές και εφαρμογές γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής. Οικονομικά αποτελέσματα γεωργικής δραστηριότητας.
 7. Υποδείγματα εκτίμησης ζήτησης αγροτικών προϊόντων.
 8. Θεωρία παραγωγής και κόστους αγροτικών προϊόντων. Συντελεστές παραγωγής.
 9. Εισαγωγή στη θεωρία της παραγωγικότητας και μέτρησης αποτελεσματικότητας
 10. Εμπορία αγροτικών προϊόντων (βασικές αρχές μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων)
 11. Αγροτική Πολιτική και Οικονομική της Ευημερίας.
 12. Η ΚΑΠ: Ιστορική εξέλιξη και πρόσφατες μεταρρυθμίσεις.
 13. Αγροτική Πολιτική Διεθνών Οργανισμών (ΠΟΕ).

Ημερολόγιο