Αριστοποίηση στη Γεωργική Παραγωγή (ECO1007)

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
Περίγραμμα+Παράρτημα Μαθήματος

 


 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Εισαγωγή. Βασικές έννοιες.
 2. Συντελεστές παραγωγής και συνάρτηση παραγωγής. Τύποι και μορφές συναρτήσεων παραγωγής (γραμμική, δυνάμεως, εκθετική, τετραγωνική, κυβική).
 3. Η παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα.
 4. Η παραγωγή στο μακροχρόνιο διάστημα
 5. Καμπύλες ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. Ελαστικότητα υποκατάστασης.
 6. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Τεχνική αποτελεσματικότητα, διανεμητική αποτελεσματικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα.
 7. Μέτρηση αποτελεσματικότητας: Παραμετρικές και μη παραμετρικές μέθοδοι. Αποτελεσματικότητα εισροών, αποτελεσματικότητα εκροών.
 8. Η μεθοδολογία DEA (Data Envelopment Analysis). Το υπόδειγμα CRS.
 9. Το υπόδειγμα VRS.
 10. Εφαρμογές στους υπολογιστές: Παραμετρικές μέθοδοι (η συνάρτηση Cobb-Douglas).
 11. Μη παραμετρικές μέθοδοι: (προγράμματα DEAP, On- Front, EMS).
 12. Εφαρμογή της ανάλυσης σε δεδομένα προγενέστερων επιστημονικών εργασιών
 13. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις