Το βυζαντινό ερωτικό μυθιστόρημα

Μαρία Τζιάτζη

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει μια εισαγωγή στο Βυζαντινό Μυθιστόρημα της Κομνήνειας Περιόδου και ειδικότερα στα τέσσερα ερωτικά μυθιστορήματα που σώζονται από αυτήν. Θα διαβαστεί, θα μεταφραστεί και θα σχολιαστεί το μυθιστόρημα του Θεοδώρου Προδρόμου «Τὰ κατὰ Ροδάνθην καὶ Δοσικλέα» και θα αναζητηθούν οι πηγές και τα πρότυπα του ποιητή, αλλά και οι καινοτομίες που επέφερε σε αυτό το λογοτεχνικό είδος, όπως και οι απηχήσεις της εποχής του που αντικατοπτρίζονται στο μυθιστόρημα αυτό.   

Ημερολόγιο