Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι του 11ου και 12ου αιώνα

Μαρία Τζιάτζη

Περιγραφή

Εισαγωγικά κεφάλαια στην προσωπικότητα και το ιστορικό έργο των ση­μα­ντι­κότερων Βυζαντινών ιστοριογράφων του 11ου και 12ου αιώνα (Μιχαήλ Ψελλού, Μιχαήλ Ατταλειάτη, Νικηφόρου Βρυέννιου, Άννας Κομνηνής, Ιωάννη Σκυλίτζη, Γεωργίου Κεδρηνού, Ιωάννη Ζωναρά κ.ά.). Μετάφραση και σχολιασμός (ιστορικός, πραγματολογικός, γλωσσικός), αλλά και γραμματική και συντακτική ανάλυση (όπου κριθεί απαραίτητο) επιλεγμένων κεφαλαίων των παρα­πάνω έργων. Μελέτη του ύφους και έλεγχος της αντικειμενικότητας των ιστορικών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις