ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι (ΔΕΕ Ι)

Μ Δ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή

Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (ΔΕΕ Ι) αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το "συνταγματικό δίκαιο" της ΕΕ. Αναφέρεται, εξάλλου, και ως "θεσμικό δίκαιο" της Ένωσης, χωρίς πάντως αυτός ο τίτλος να ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο του μαθήματος. Ειδικότερα οι παραδόσεις επικεντρώνονται στης εξής θεματικές ενότητες:

1. Η ιστορική εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (από τις Κοινότητες στην Ένωση)

2. Η φύση, η δομή και οι αρμοδιότητες της Ένωσης

3. Το θεσμικό σύστημα της Ένωσης

4. Η ενωσιακή έννομη τάξη (οι πηγές του δικαίου της ΕΕ και οι σχέσεις του με τα δίκαια των Κρατών-μελών)

5. Το σύστημα της ένδικης προστασίας (οι προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων της ΕΕ).

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές και να τους εξοικειώσει με τη διαδικασία παραγωγής, τα νομικά εργαλεία και την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, όταν σήμερα υπολογίζεται ότι το 65% των νομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην έννομη τάξη ενός Κράτους-μέλους είναι κά

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις