Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών (Η.29.Ε.Υ.)

Φώτιος Μάρης, Καθηγητής ΤΠΜ

Περιγραφή

Εξισώσεις συνεχείας, ποσότητας κίνησης, ενέργειας. Παράλληλες και καμπυλόγραμμες ροές. Ειδική ενέργεια και Επισκόπηση θεωρίας κρίσιμης ροής. Συντελεστής διόρθωσης κινητικής ενέργειας και ορμής σε σύνθετη διατομή και μορφή των βασικών εξισώσεων και του κρίσιμου βάθους. Ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικός σχεδιασμός, επενδεδυμένων και ανεπένδυτων αγωγών για ομοιόμορφη ροή. Υδραυλικά βέλτιστη διατομή. Ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς σύνθετης διατομής. Αδιαστατοποίηση εξισώσεων ομοιόμορφης ροής και κρίσιμης ροής και υπολογισμός υδραυλικών στοιχείων αγωγού. Υδραυλικό άλμα σε αγωγούς ορθογωνικής και μη ορθογωνικής διατομής. Tο βυθισμένο υδραυλικό άλμα. Tο υδραυλικό άλμα σε αγωγούς με κλίση. Κατασκευές σκέδασης της ενέργειας. Απότομη διεύρυνση-στένωση αγωγών. Βαθμιαία μεταβαλλόμενη ροή. Ταξινόμηση καμπυλών. Μέθοδος χωρικού βήματος και ρητή μέθοδος. Ολοκληρωτική μέθοδος. Υπερχειλιστές λεπτής και ευρείας στέψης. Μη Μόνιμη Ροή. Εξισώσεις St. Venant. Σχέση στάθμης- παροχής στη μη μόνιμη ροή. Διόδευση πλημμύρας,

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -