Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΠΤΔΕ (4Υ2)

Αντωνιος Σαπουντζης

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια οριοθέτηση του αντικειμένου της κοινωνικής ψυχολογίας και παρουσιάζονται κάποιες βασικές θεωρητικές παραδόσεις. Μαζί με τους τομείς ενασχόλησης της κοινωνικής ψυχολογίας παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Οι θεωρίες που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν την κοινωνική νόηση με έμφαση στα κοινωνικά σχήματα την κατηγοριοποίηση και τα στερεότυπα, τη θεωρία της κοινωνικής απόδοσης, τις θεωρίες στάσεων και τη σχέση στάσεων και συμπεριφοράς, την έννοια της κοινωνικής επιρροής καθώς και την επίδοση, ηγεσία και λήψη αποφάσεων μέσα στις κοινωνικές ομάδες.

Ημερολόγιο