Αξιολόγηση & Μαθηματική Εκπαίδευση: σύγχρονες προσεγγίσεις και αξιοποίηση στην τάξη

Άννα Κλώθου

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται η διερεύνηση των βασικών συνιστωσών του πεδίου της αξιολόγησης στα Μαθηματικά και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους στη  μαθηματική εκπαίδευση. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στη σύγχρονη προβληματική για την αξιολόγηση στα Μαθηματικά και να τους καταστήσει αποτελεσματικούς στο έργο τους μέσω και της αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας.

Οι φοιτητές αναμένεται:

•      Να ερμηνεύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης στα Μαθηματικά (ΜΑ1, ΜΑ3).

•      Να διερευνούν την προσωπική βιογραφία των μαθητών σε σχέση με τα Μαθηματικά και την αξιολόγηση (ΜΑ7)

•      Να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην επιλογή εργαλείων αξιολόγησης στα Μαθηματικά σε κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο (ΜΑ9)

•      Να αναλύουν διδασκαλίες στα Μαθηματικά και να ερμηνεύουν τη διαδικασία αξιολόγησης σε σχέση με τη γνώση, τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών, στο πλαίσιο του κονστρουκτιβι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο