Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (7ΕΑ3)

Βεργέτη Μαρία

Περιγραφή
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Σύγχρονη ελληνική κοινωνία

         

Μάθημα επιλογής, 8ο εξάμηνο

 

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/-τριες να δουν τον κόσμο που τους περιβάλλει με τρόπο περισσότερο αναλυτικό και κριτικό. Να καταλάβουν πώς είναι οργανωμένη η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, πώς λειτουργεί και πώς μεταβάλλεται. Το μάθημα παρουσιάζει όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 20ου και του 21ου αιώνα. Παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο των αρχών του εικοστού αιώνα, οι κοινωνικές επιπτώσεις της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922,  τα κύματα αποδημίας και παλιννόστησης των ελληνικών πληθυσμών, οι συνέπειες της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης και της σύγχρονης οικονομικής ύφεσης. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της έννοιας, και των πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνεπειών του φαινομένου. Σημαντικό τμήμα του μαθήματος καλύπτει και η παρουσίαση των κοινω

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Προτεινόμενα συγγράμματα: Βεργέτη, Μαρία Κ. (2010). Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός. 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Μαρβάκης, Αθ., Παρσάνογλου, Δ., και Παύλου, Μ. (Επιμ.) (2001). Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παπαδημητρίου, Παναγιώτης (2003). Οι Πομάκοι της Ροδόπης: Από τις εθνοτικές σχέσεις στους Βαλκανικούς εθνικισμούς. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Schmidt, Helmut (2005). Παγκοσμιοποίηση: Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές Προκλήσεις. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Τρουμπέτα, Σεβαστή (2001). Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Αθήνα: Κριτική.

Ενότητες

Διαλέξειςαπό 22-03-2020 έως 31-07-2020

Ημερολόγιο