Μακρομοριακή Κρυσταλλογραφία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ

Περιγραφή

Μια μη μαθηματική εισαγωγή στις κρυσταλλογραφικές μεθόδους, κύματα, κρύσταλλοι, σκέδαση, περίθλαση, το πρόβλημα των φάσεων, το κρυσταλλογραφικό πείραμα, παραγωγή ακτίνων Χ, αλληλεπίδραση ύλης/ακτίνων-Χ, ανίχνευση ακτίνων Χ, προσδιορισμός φάσεων: ένα παράδειγμα, χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας (διακριτικότητα).


Εισαγωγή στην υπολογιστική κρυσταλλογραφία : σκέδαση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από αυθαίρετα (μη περιοδικά) αντικείμενα,εισαγωγή στους μετασχηματισμούς Fourier, σκέδαση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από περιοδικα αντικείμενα : ο παράγοντας δομής, το θεώρηματης συνέλιξης και εφαρμογές του, η συνάρτηση Patterson, μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος των φάσεων (MIR, MAD, μοριακή αντικατάσταση, direct methods), βελτιστοποίηση.

 

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -