Βιοπληροφορική

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Περιγραφή
Εφαρμογές υπολογιστών στη βιολογία, ορισμοί -Η Βιοπληροφορική ως εργαλείο και ερευνητικό πεδίο -Αλγόριθμοι, προγράμματα, η σημασία του διαδικτύου (client-server model) -Βάσεις δεδομένων : Δομή και αναζήτηση πληροφοριών, οι πλέον γνωστές βάσεις δεδομένων -Ευθυγράμμιση δύο αλληλουχιών : Σχολαστικοί αλγόριθμοι : Needleman & Wunsch, Smith & Waterman -Πίνακες βαθμολόγησης (PAM, BLOSUM) -Στοίχιση δύο αλληλουχιών : Ευρεστικοί αλγόριθμοι : οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα BLAST και FASTA -Ευθυγράμμιση πολλαπλών αλληλουχιών : Προβλήματα, αλγόριθμοι και ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα -Φυλογενετικά δένδρα. Ορισμοί, μορφές δένδρων, Αλγόριθμοι για την δημιουργία δένδρων μέσω στοιχίσεων αλληλουχιών -Πρωτεϊνικά μοτίβα : προσδιορισμός, αναζήτηση, βάσεις δεδομένων και εργαλεία αναζήτησης -Πρόβλεψη ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης - Χαρτογράφηση μικρών αναγνώσεων σε γονιδιώματα αναοφροά
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο