ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας αποτελεί κύριο μάθημα του ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας, που κατανέμεται σε δύο εξαμηνιαία μαθήμα (Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας Ι και ΙΙ). Αντικείμενό του είναι η εξέταση με αναλυτικό τρόπο της Πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της Ενέργειας. Ειδικότερα στο μάθημα θα εξετασθούν οι παρακάτω θεματικές:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή 

1. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενέργειας

2. Το Δίκαιο των Συνθηκών και η Ενεργεια

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Το παράγωγο Δίκαιο της Ενέργειας

1. Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού (πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια, φα)

2. Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ

3. Ενέργεια και Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας / Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς

4. Δίκαιο Ενέργειας και Καταναλωτές

5. Ενέργεια και Περιβάλλον

Σκοποί του μαθήματος είναι:

  • Η εμβάθυνση σε ειδικότερα ζητήματα δογματικού και πρακτικού ενδιαφέροντος από ευρύτερο πεδίο του ενωσιακού δικαίου της ενέργειας.
  • Η κριτική προ
Περισσότερα  
Κωδικός: ADVOCATE103
Κατηγορία: Νομική Σχολή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις