Διορθωτική Φωνητική

Ενκελεντ Μπιλαλι

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζονται βασικά θέματα της θεωρητικής γλωσσολογίας και ειδικότερα της αρθρωτικής φωνητικής και της φωνολογίας. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις γενικές αρχές της ακουστικής και αρθρωτικής φωνητικής, να φέρει τους/ τις φοιτητές/τριες σε επαφή με αρθρωτικά χαρακτηριστικά των φθόγγων της ελληνικής και τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου που τους περιγράφουν, να τους εξοικειώσει με της αρχές της φωνολογίας (π.χ. διάκριση ανάμεσα σε φθόγγο και φώνημα, αλλόφωνα κ.λπ.), να τους/τις εξασκήσει στη διαχείριση και την επεξεργασία των φωνολογικών δεδομένων από την ελληνική, τις διαλέκτους της και σε μια μεγάλη ποικιλία άλλων γλωσσών, να αναπτύξει την κριτική σκέψη των φοιτητών/τριών σχετικά με την αξιολόγηση των μοντέλων διόρθωσης και να αναδείξει τη χρησιμότητα της διορθωτικής φωνητικής στην κατανόηση της φωνητικής και φωνολογικής ανάπτυξης του παιδιού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -