Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες (ΕΕΓΛΩ327)

Ιφιγένεια Δόση

Περιγραφή

Στόχοι του μαθήματος είναι να:

(1) αναδειχθεί η σημασία του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος,

(2) διευρευνηθούν οι τρόποι και τα μέσα σχεδιασμού και προγραμματισμού του γλωσσικού μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ,

(3) προωθηθεί η ολοκληρωμένη και όχι τεχνοκεντρική προσέγγιση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ελληνικής αλλά και η δημιουργία ή/και επαναχρησιμοποίηση κατάλληλα αδειοδοτημένου ψηφιακού υλικού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις